X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
ეშმაკური იდეები, როგორ მოვანატროთ თავი რჩეულს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • ეშმაკური იდეები, როგორ მოვანატროთ თავი რჩეულს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  16:07 / 11-02-2020
  ეშმაკური იდეები, როგორ მოვანატროთ თავი რჩეულს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  მო­ნატ­რე­ბა სიყ­ვა­რულს აძ­ლი­ე­რებს, ხში­რად სწო­რედ მისი დახ­მა­რე­ბით ვხვდე­ბით ხოლ­მე რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ადა­მი­ა­ნი ჩვენ­თვის. გთა­ვა­ზობთ ეშ­მა­კურ იდე­ებს, რო­გორ მო­ა­ნატ­როთ რჩე­ულს თავი, მისი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი ვერ­ძია, არ აი­ღოთ ყურ­მი­ლი, როცა და­გი­რე­კავთ. თავი მო­აჩ­ვე­ნეთ, რომ ძა­ლი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლი ხართ. სა­ღა­მოს მე­სი­ჯი მის­წე­რეთ, გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი ზარი ვნა­ხე, მაგ­რამ აქამ­დე და­კავ­ში­რე­ბა ვერ მო­ვა­ხერ­ხე-თქო. სცე­ნა­რი ორგვა­რად შე­იძ­ლე­ბა წა­რი­მარ­თოს:

  1. ვერ­ძი თავს მო­გაჩ­ვე­ნებთ, რომ გა­გე­ბით მო­ე­კი­და მომ­ხდარს, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში გაბ­რაზ­დე­ბა, რომ თქვენ­თვის მას­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი არ­სე­ბობს;

  2. პირ­და­პირ გი­საყ­ვე­დუ­რებთ და გთხოვთ, რომ უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი იყოთ.

  ერთი იქ­ნე­ბა თუ მე­ო­რე, შე­დეგს არ შეც­ვლის. ვერძს რთუ­ლად მი­საწ­ვდო­მი ადა­მი­ა­ნე­ბი მოს­წონს, ამი­ტომ უფრო და­ინ­ტე­რეს­დე­ბა თქვე­ნით და მო­ნატ­რე­ბაც გა­უმ­ძაფ­რდე­ბა.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი კუ­როა , თა­ვი­დან შეხ­ვდით ხში­რად, აცი­ნეთ ბევ­რი, ანა­ხეთ სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლე­ბი, შემ­დეგ კი შე­ამ­ცი­რეთ პა­ემ­ნე­ბის სიხ­ში­რე, მაგ­რამ არ შე­ა­ნე­ლოთ მოვ­ლე­ნა­თა სვლის დი­ნა­მი­კა - კვლა­ვაც აავ­სეთ მძაფ­რი ემო­ცი­ე­ბით და არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბა შეს­ძი­ნეთ მის რუ­ტი­ნას. როცა კურო აღ­მო­ა­ჩენს, რომ პი­რო­ბი­თად, მხო­ლოდ კვი­რა­ში ერთხელ ურ­ღვევთ მო­სა­ბეზ­რე­ბელ "ბა­ლანსს,"მო­ნატ­რე­ბა შე­მო­აწ­ვე­ბა.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი ტყუ­პე­ბია , და­უ­მე­გობ­რდით მის გა­რე­მომ­ცველ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას - მე­ზობ­ლებს, მე­გობ­რებს, კურ­სე­ლებს - და მა­შინ, როცა რე­ა­ლუ­რად ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლის ნახ­ვა მო­გინ­დე­ბათ, მის ახ­ლობ­ლებს მი­ა­კი­თხეთ. ტყუ­პებ­საც გა­ა­გე­ბი­ნეთ, რომ იქვე ხართ. ის აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ოც­დე­ბა, რომ არა პირ­და­პირ ის კი არა, სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბი მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ. ძა­ლი­ან მო­ე­ნატ­რე­ბით ზუს­ტად მა­შინ, როცა ახ­ლოს იქ­ნე­ბით, მაგ­რამ დიდ ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევთ.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი კირჩხი­ბია , გან­სა­კუთ­რე­ბით იზ­რუ­ნეთ მას­ზე, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა დე­ტალს, არ გა­მო­გე­პა­როთ მისი ხა­სი­ა­თის ცვლი­ლე­ბა და მი­ზე­ზის ამოც­ნო­ბა (მის­თვის კი­თხვის დას­მის გა­რე­შე), მო­უმ­ზა­დეთ კერ­ძი და, თუ ავად გახ­დე­ბა, იზ­რუ­ნეთ მის გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბა­ზე. შემ­დეგ კი, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, სად­მე გა­ემ­გზავ­რეთ, თუნ­დაც სო­ფელ­ში ან სხვა ქა­ლაქ­ში. კირჩხიბს მო­ნატ­რე­ბა ჭკუ­ი­დან გა­და­იყ­ვანს და შე­იძ­ლე­ბა ფე­ხი­თაც კი ჩა­მო­გა­კი­თხოთ.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი ლო­მია , აღარ და­ახ­ვედ­როთ ახალ­გაღ­ვი­ძე­ბულს მო­ბი­ლურ­ზე მი­სუ­ლი "დი­ლამ­შვი­დო­ბი­სა", აღარც ძი­ლი­ნე­ბი­სა უსურ­ვოთ, თქვე­ნი ინი­ცი­ა­ტი­ვით. იმის­თვის რომ ლომი ძა­ლი­ან არ გაბ­რაზ­დეს და მრის­ხა­ნე­ბამ მისი თქვენ­და­მი მო­ნატ­რე­ბა არ დათ­რგუ­ნოს, არ და­გა­ვი­წყდეთ პე­რი­ო­დუ­ლად მისი შე­ქე­ბა.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი ქალ­წუ­ლია , არ და­ურ­ე­კოთ და არ მის­წე­როთ, სა­ნამ თა­ვად არ გა­მო­ვა კონ­ტაქ­ტზე.

  ასე­ვე, ნუ შეს­თა­ვა­ზებთ შეხ­ვედ­რას. ხოლო, თუ ქალ­წუ­ლი გად­მოდ­გამს პირ­ველ ნა­ბიჯს, მო­აჩ­ვე­ნეთ, რომ სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ­დე დრო გჭირ­დე­ბათ, რად­გან გან­რი­გი უნდა შე­ა­მოწ­მოთ და 1-2 სა­ა­თი იპო­ვოთ.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი სას­წო­რია , აღარ იაქ­ტი­უ­როთ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში:

  ნუ ატ­ვირ­თავთ ერ­თად გა­და­ღე­ბულ ფო­ტო­ებს, ნუ და­უ­კო­მენ­ტა­რებთ ან და­უ­გუ­ლავთ სი­ახ­ლე­ებს, ნუ მო­ნიშ­ნავთ სხვა­დას­ხვა სუ­რათ­ზე ან ვი­დე­ო­ზე, რო­მელ­საც სა­დღაც წა­ა­წყდით და გსურთ, რომ გა­უ­ზი­ა­როთ. ასე­ვე, ნუ მის­წერთ ყო­ველ­თვის, როცა მწვა­ნედ იციმ­ცი­მებს. სო­ცი­უ­ია­ლურ ქსელ­ში შეს­ვლი­სას არ და­ურ­ე­კოთ და არ გა­აფრ­თხი­ლოთ",ონ­ლა­ინ­ში" ვიქ­ნე­ბი და შენც შე­მო­დი, ვი­ჩა­ტა­ო­თო.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი მო­რი­ე­ლია , თავი მო­ი­კა­ტუ­ნეთ, ვი­თომ მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­რი­ღე­ბი და­გა­ვი­წყდათ: თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის იუ­ბი­ლე, პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რა, ვა­ლენ­ტი­ნო­ბა და ა.შ. ასე­ვე, აღარ ჰკი­თხოთ სად და­დის და ვის­თან ერ­თად.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი მშვილ­დო­სა­ნია , ძა­ლინ რთუ­ლია მას თავი მო­ა­ნატ­როთ. უბ­რა­ლოდ, მი­ა­ნი­ჭეთ სრუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და ოდეს­მე და­გიბ­რუნ­დე­ბათ.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი თხის რქაა , აღარ გა­ა­ნე­ბივ­როთ სა­ჩუქ­რე­ბით, აღარ და­პა­ტი­ჟოთ პა­ემ­ნებ­ზე ძვი­რა­დღი­რე­ბულ კაფე-ბა­რებ­ში, რა თქმა უნდა, საქ­ცი­ე­ლი ძლი­ე­რი არ­გუ­მენ­ტი­თა და მი­ზე­ზით უნდა ახ­სნათ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულს და­კარ­გავთ. დიახ, დიახ, თხის რქის­თვის თა­ვის მო­ნატ­რე­ბა ბეწ­ვის ხიდ­ზე გავ­ლას ჰგავს.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი მერ­წყუ­ლია , წა­დით წვე­უ­ლე­ბა­ზე მის გა­რე­შე, ეწ­ვი­ეთ კი­ნოს ან თე­ატრს მე­გობ­რებ­თან ერ­თად,

  მას კი არ და­უ­ძა­ხოთ, შე­იძ­ლე­ბა შე­ნო­ბის კარ­თა­ნაც კი დაგ­ხვდეთ, ოღონდ არ და­გავ­წიყდეთ "და­ჩე­ქი­ნე­ბა" ან მის­თვის მე­სი­ჯის გაგ­ზავ­ნა და გეგ­მე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა, რომ იცო­დეს, სად გი­პო­ვოთ.

  თუ თქვე­ნი რჩე­უ­ლი თევ­ზე­ბია , უა­რით გა­უშ­ვით, როცა წვრილ­მა­ნი თხოვ­ნით მოგ­მარ­თავთ, უთხა­რით,

  რომ სი­ა­მოვ­ნე­ბით და­ეხ­მა­რე­ბო­დით, მაგ­რამ უკი­დუ­რე­სად და­კა­ვე­ბუ­ლი ხართ, თან ურ­ჩი­ეთ, რომ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას­თან გამ­კლა­ვე­ბა და­მო­უკ­დი­ებ­ლად სცა­დოს. ბო­ლოს და ბო­ლოს, ოდეს­მე თევზმაც ხომ უნდა შე­ა­ბი­ჯოს "დი­დე­ბის სამ­ყა­რო­ში"? ამ ხრი­კით, ერთი მხრივ, თავს მო­ა­ნატ­რებთ - თქვენ ის ადა­მი­ა­ნი ხართ, რო­მე­ლიც ყო­ველ ჯერ­ზე აგ­ვა­რებ­და მის პრო­ბელ­მებს. მე­ო­რე მხრივ, უბიძ­გებთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­კენ.

  წყარო: ambebi.ge
  61 ნახვა
  14-02-2020, 00:16