X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულისთვის - "რომანტიკული თავგადასავალი კარდინალურად შეგცვლით"
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულისთვის - "რომანტიკული თავგადასავალი კარდინალურად შეგცვლით"

  ზედ­მე­ტი დრა­მა­ტი­ზე­ბით ცხოვ­რე­ბას მხო­ლოდ გა­ირ­თუ­ლებთ. მსუ­ბუ­ქად შე­ხე­დეთ ზო­გი­ერთ მოვ­ლე­ნას. თუ ყვე­ლა­ფერს წე­სე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად არ აკე­თებთ, ნუ გა­ნა­წყენ­დე­ბით, ზოგ­ჯერ ასე უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო შე­დეგს მი­ი­ღებთ.

  პირ­ვე­ლი დე­კა­დის მერ­წყუ­ლე­ბი ონ­ლა­ინ რო­მანს გა­ა­ჩა­ღე­ბენ. სა­სურ­ვე­ლია, თა­ვად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. მე­ო­რე და მე­სა­მე დე­კა­დის მერ­წყუ­ლებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რებს. ახლა უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ იმ მე­გობ­რებ­თან კავ­ში­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.

  თე­ბერ­ვალ­ში უამ­რა­ვი სი­ან­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა გე­ლით. ძი­რი­თა­დად, ადა­მი­ა­ნებს მოგ­ზა­უ­რო­ბის ან მგზავ­რო­ბის დროს გა­იც­ნობთ. კარ­გი თვეა სწავ­ლის­თვის, ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად, ჩა­ე­წე­რეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კურ­სებ­ზე.

  თვის და­სა­წყის­ში ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით უნდა იმოქ­მე­დოთ. მე­ექ­ვსე გრძნო­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ თaვი აა­რი­დოთ მო­შურ­ნე­ებს და იმ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც ცდი­ლო­ბენ ხელი შე­გი­შა­ლონ წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში.

  თვის ბო­ლოს მან­დი­ლო­სა­ნი მერ­წყუ­ლე­ბი გა­და­წყვე­ტენ, კარ­დი­ნა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლონ გა­რეგ­ნო­ბა. თმის შე­ღებ­ვაც კი გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ გან­წყო­ბას, გა­გა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვებთ. ამას­თა­ნა­ვე, მო­ე­რი­დეთ სხვე­ბის აგი­ტი­რე­ბას, რომ მა­თაც იგი­ვე გა­ა­კე­თონ, ის, რაც თქვენ გიხ­დე­ბათ და გა­მო­გარ­ჩევთ მა­სის­გან სხვის­თვის შე­იძ­ლე­ბა მი­უ­ღე­ბე­ლი გა­მოდ­გეს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  რო­გო­რი დაღ­ლი­ლი არ უნდა იყოთ სამ­სა­ხურ­ში, გახ­სოვ­დეთ, რომ თქვე­ნი პარტნი­ო­რი უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და ეცა­დეთ, მას­თან არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. და­ეხ­მა­რეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს სა­ო­ჯხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც მო­მენ­ტში, მის­თვის ფსი­ქო­ლო­გად და დამ­ხმა­რე­დაც კი იქ­ცეთ. უნდა გა­მო­ნა­ხოთ მის­თვის სა­ჭი­რო სი­ტყვე­ბი და სწო­რად შერ­ჩე­უ­ლი ტო­ნით ესა­უბ­როთ. თე­ბერ­ვა­ლი კარ­გი თვეა უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. სა­ქორ­წი­ნო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად.

  მარ­ტოხ­ლებს თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბის­გან სა­ჩუქ­რე­ბი და ყუ­რა­დღე­ბა არ მო­აკ­ლდე­ბათ. ზო­გი­ერ­თი ვნე­ბი­ან რო­მან­საც გა­ა­ჩა­ღებს. რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი კარ­დი­ნა­ლუ­რად შეგცვლით. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან მე­ტად ტაქ­ტი­კუ­რი და მე­გობ­რუ­ლი უნდა იყოთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  თვის და­სა­წყის­სა და შუ­ა­ში და­გეგ­მეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, სა­სა­მარ­თლო და­ვე­ბი. შეძ­ლებთ თქვე­ნი პო­ზი­ცი­ის და­ფიქ­სი­რე­ბას. ყვე­ლა საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ კონ­სულ­ტა­ცია პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­თან. გა­მო­ნა­ხეთ დრო და­წყე­ბუ­ლი და მი­ტო­ვე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად. რთულ სა­კი­თხებ­საც კი მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ. თვის ბო­ლოს გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის.

  გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ფული სა­ჩუქ­რა­დაც კი მი­ი­ღოთ. ან შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდეთ. ნა­თე­სა­ვე­ბი­სა და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის დახ­მა­რე­ბით შე­იძ­ლე­ბა პი­რა­დი საქ­მეც კი და­ი­წყოთ. მა­მა­კა­ცი მერ­წყუ­ლი კარ­გად გა­არ­თმევს თავს ბიზ­ნესს პრო­ექ­ტებს.

  თე­ბერ­ვალ­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან გე­ლით შეხ­ვედ­რა. თა­ვად კი შე­იძ­ლე­ბა ტე­ლე­რე­პორ­ტა­ჟის თუ ინ­ტერ­ვი­უს გამო პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­დეთ.

  მუ­შა­ო­ბი­სას მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ დე­ტა­ლებს. ზო­გი­ერ­თი მას­შტა­ბურ პრო­ექ­ტშიც ჩა­ერ­თვე­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვის და­სა­წყის­ში­ვე მო­იკ­რი­ბეთ ძა­ლე­ბი და მო­ი­ცი­ლეთ უსი­ა­მოვ­ნო ფიქ­რე­ბი. ახლა მე­ტად უნდა იყოთ მო­რა­ლუ­რად ძლი­ე­რი. თუ მარ­ტოს გი­ჭირთ სა­კუ­თარ თავ­თან გამ­კლა­ვე­ბა, მი­მარ­თეთ ფსი­ქო­ლოგს. იმი­სათ­ვის, რომ შუა თვე­ში არ გა­ცივ­დეთ, ამინ­დის შე­სა­ბა­მი­სად უნდა გეც­ვათ.

  და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში, მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. მო­ის­მი­ნეთ და­მამ­შვი­დე­ბელ მუ­სი­კას. ჩა­ი­ტა­რეთ არო­მა­თე­რა­პი­ის სე­ან­სი. მან­დი­ლოს­ნებს კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ თმის მე­ლი­რე­ბა.

  თე­ბერ­ვლის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 5, 13, 29, 27.
  წყარი: ambebi.ge/astrology
  34 ნახვა
  10-02-2020, 00:03