X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - "ყველაზე თამამი ოცნებებიც კი შეიძლება, აისრულოთ..."
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - "ყველაზე თამამი ოცნებებიც კი შეიძლება, აისრულოთ..."

  ყვე­ლა ღონე უნდა იხ­მა­როთ, რომ და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ყვე­ლა­ზე თა­მა­მი ოც­ნე­ბე­ბიც კი შე­იძ­ლე­ბა, რომ აის­რუ­ლოთ. მთა­ვა­რია, სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ თქვე­ნი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი, დრო და ენერ­გია.

  პირ­ველ რიგ­ში, წინ უნდა და­ა­ყე­ნოთ ისე­თი სფე­რო­ე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა: სწავ­ლა, მუ­შა­ო­ბა, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­რე­გუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ქალი ლო­მე­ბი კი სა­სარ­გებ­ლოს სა­ჭი­როს შე­უ­თავ­სე­ბენ და სამ­სა­ხურ­ში გა­ა­ბა­მენ რო­მანს. თქვე­ნი თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც ადრე ქა­თი­ნა­უ­რებ­საც კი გე­უბ­ნე­ბო­დათ. მა­მა­კა­ცე­ბის ყუ­რა­დღე­ბა რომ მი­იქ­ცი­ოთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რო­ბა და იმი­ჯი შე­იც­ვა­ლეთ. შე­გიძ­ლი­ათ ყვე­ლა­ზე თა­მამ ექ­სპე­რი­მენ­ტებ­საც მი­მარ­თოთ. ორი­ვე სქე­სის ლომი კი პო­ტენ­ცი­უ­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის სა­ძი­ებ­ლად გა­ე­მარ­თეთ მუ­ზე­უმ­სა და ტრე­ნინ­გებ­ზე.

  თვის და­სა­წყი­სი ცო­ტა­თი და­ძა­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა - კონ­ფლიქ­ტე­ბი, ემო­ცი­ე­ბი, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვა. მო­ე­რი­დეთ სი­ჯი­უ­ტეს, ის­წავ­ლეთ კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა. გა­ით­ვალსწი­ნეთ ოპო­ნენ­ტის მო­საზ­რე­ბაც. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და­გე­ძა­ბე­ბათ. შუა თვე­ში და­გეგ­მეთ შო­პინ­გი. სა­სურ­ველ ნივ­თებს დიდი ფას­დაკ­ლე­ბით შე­ი­ძენთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  თუ მო­ინ­დო­მებთ, მიმ­ზიდ­ვე­ლიც იქ­ნე­ბით და სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბა­საც და­იმ­სა­ხუ­რებთ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი იმ­დენ პა­ტივს გცე­მენ, რომ თავს მე­ფედ და დე­დოფ­ლად იგ­რძნობთ. და კი­დევ უფრო მო­გე­მა­ტე­ბათ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა. თქვენ გარ­შე­მო ერთი კი არა რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი იქ­ნე­ბა, ვის­თა­ნაც ერ­თად ყოფ­ნა მო­გინ­დე­ბათ, ანუ არ­ჩე­ვა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. თუმ­ცა, ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, თქვე­ნი ხა­სი­ა­თის გამო ყვე­ლა არ და­იფ­რი­ნოთ და მარ­ტო არ დარ­ჩეთ. ერთი სი­ტყვით, თე­ბერ­ვა­ლი რო­მან­ტი­კის თვეა, თუ თავს გა­ა­კონ­ტრო­ლებთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  ჩა­მო­წე­რეთ თვის მთა­ვა­რი და მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ გა­ნე­წყოთ ნე­გა­ტი­უ­რად და არ თქვთ, რომ რამე არ გა­მო­გი­ვათ. პი­რი­ქით, იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი, რომ თვის ბო­ლოს ყვე­ლა საქ­მე იდე­ა­ლუ­რად გექ­ნე­ბათ დას­რუ­ლე­ბუ­ლი.

  პირ­ველ დე­კა­და­ში და­ბა­დე­ბულ ლო­მებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს. მო­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხურ­ში დაგ­ვი­ა­ნე­ბას, ეცა­დეთ, არ გა­ა­ნა­წყე­ნოთ უფ­რო­სი, იყა­ვით დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას კო­ლე­გებ­თან. ხან­და­ხან ენას კბი­ლი უნდა და­ა­ჭი­როთ, ყვე­ლა მტრად რომ არ გა­და­ი­კი­დოთ. მა­მა­კაც ლო­მებს საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად პარტნი­ო­რე­ბი­სა და კო­ლე­გე­ბის მხარ­და­ჭე­რა დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

  თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­როთ, რაც სა­სარ­გებ­ლოდ წა­ად­გე­ბა თქვენს კა­რი­ე­რას. მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას, და­ეს­წა­რით ტრე­ნინ­გებ­სა და ლექ­ცი­ებს. ზო­გი­ერთს სი­ტყვით გა­მოს­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ, იყა­ვით თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი.

  კარ­გი თვე ელით იმ ლო­მებს, რომ­ლე­ბიც პი­რა­დი საქ­მის და­წყე­ბას გა­და­წყვე­ტენ ან ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­დავ­ლენ, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბენ ორი­გი­ნა­ლურ პრო­ექ­ტებს. და­უ­მე­გობ­რდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, მაგ­რამ სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი ყველ­გან და­ი­ცა­ვით.

  გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჰო­ბი­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ჰობი შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ გა­და­გექ­ცეთ. მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხა კი უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში და­ა­ბან­დეთ. უარი არ თქვათ და­მა­ტე­ბით სამ­სა­ხურ­ზე.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თე­ბერ­ვალ­ში ცვლი­ლებს არ უნდა შე­უ­შინ­დეთ. თვის და­სა­წყის­ში ფი­ზი­კუ­რად მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. არ გა­დატ­ვირ­თოთ თვა­ლე­ბი. შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად გა­ე­სინ­ჯეთ ოფ­თალ­მო­ლოგს და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის რჩე­ვე­ბი.

  თვის ბო­ლოს შე­ი­ა­რეთ სი­ლა­მა­ზის სა­ლონ­ში, სპა-ცენ­ტრში. ხან­დაზ­მულ­მა ლო­მებ­მა გა­მა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი ჩა­ი­ტა­რეთ, მო­ი­ცი­ლეთ დე­ფექ­ტე­ბი. ენ­დეთ მხო­ლოდ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს.

  იან­ვრის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 2, 10, 12, 28.

  წყარო: ambebi.ge
  28 ნახვა
  9-02-2020, 00:10