X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
რა ელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ თევზებს - 2020 წლის აღმოსავლური ჰოროსკოპი
 • რა ელით სხვადასხვა წელში დაბადებულ თევზებს - 2020 წლის აღმოსავლური ჰოროსკოპი

  თევ­ზე­ბი - ხარი

  სა­სი­ა­მოვ­ნო, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის წე­ლია. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი მოვ­ლე­ნა გეგ­მის, სცე­ნა­რის სა­წი­ნა­აღ­მდეგ წა­ვი­დეს, მაგ­რამ უფრო კარ­გი შე­დე­გი მი­ი­ღოთ. იყა­ვით რო­მან­ტი­კუ­ლი, მე­ოც­ნე­ბე, მაგ­რამ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ საღი აზრი და სიმ­შვი­დე. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა საქ­მე სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბას ეხე­ბა. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბი­სას.

  თევ­ზე­ბი - ვირ­თხა

  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბი ძი­რი­თა­დად სამ­სა­ხურ­თან იქ­ნე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. კო­ლე­გებთნ მე­ტად მო­გე­თხო­ვე­ბათ კო­რექ­ტუ­ლო­ბა. არ ეკა­მა­თოთ უფ­როსს. იყა­ვით მე­ტად პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი სა­კუ­თარ ქმე­დე­ბა­ზე. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. ზა­ფხუ­ლის ბო­ლოს­თვის და­გეგ­მეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა.

  თევ­ზე­ბი - კატა/კურ­დღე­ლი

  სი­ზარ­მა­ცე არ გე­პა­ტი­ე­ბათ, შვე­ბუ­ლე­ბა­შიც კი. უკვე გა­ზა­ფხულ­ზე წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ საქ­მე­ებ­ში. ზო­მი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად.

  თევ­ზე­ბი - ვე­ფხვი

  მე­ტად უნდა იყოთ მო­მარ­თუ­ლი კა­რი­ე­რა­ზე. გახ­სოვ­დეთ, რომ და­ძა­ბუ­ლო­ბა და კრი­ზი­სი მუდ­მი­ვი არაა და თუ მო­ინ­დო­მებთ, ყვე­ლა სირ­თუ­ლეს და­აღ­წევთ თავს. შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი ისე არ წა­ვი­დეს, რო­გორც გინ­დო­დათ, მაგ­რამ გა­მო­სა­ვა­ლი რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­და­ნაც კი არ­სე­ბობს. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სა­კუ­თარ­ზე წინ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი უნდა და­ა­ყე­ნოთ.

  თევ­ზე­ბი - დრა­კო­ნი

  გახ­შირ­დე­ბა კონ­ტაქ­ტი საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, კონ­კუ­რენ­ტებთც კი. ეცა­დეთ, ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე იყოთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი. სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. უმ­ჯო­ბე­სია, მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის ხალ­ხურ მე­თო­დებს მი­მარ­თოთ.

  თევ­ზე­ბი - ღორი

  მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის დამ­ტკი­ცე­ბა მო­გი­წევთ. იყა­ვით მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ აი­რი­დოთ შეც­დო­მე­ბი. რო­მან­ტი­კუ­ლი და ლი­რი­კუ­ლი იქ­ნე­ბით პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა ასა­კით მკვეთ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი პარტნი­ო­რი შეგ­ხვდეთ, მაგ­რამ მყარ კავ­შირს ეს ვერ და­არ­ღვევს. ფი­ნან­სუ­რად შე­მოდ­გო­მა­ზე მოძ­ლი­ერ­დე­ბით.

  თევ­ზე­ბი - ცხე­ნი

  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით, რო­გორც პო­ლი­ტი­კა­ში, ისე კო­მერ­ცი­ა­სა და სწავ­ლა­ში. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად უნდა იბ­რძო­ლოთ, რათა თქვე­ნი ღირ­სე­უ­ლი ად­გი­ლი და­იმ­კვიდ­როთ. იყა­ვით მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ (არა აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, რამ­დე­ნი წელი ხართ ერ­თად). ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ მე­ტად შეკ­რუ­ლი გუნ­დი იყოთ. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას, გა­უფრ­თხილ­დით სა­ფუ­ლეს, დო­კუ­მენ­ტებს.

  თევ­ზე­ბი - გვე­ლი

  ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ სა­კუ­თა­რი თავი სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში გა­მოს­ცა­დოთ. და სა­ბო­ლო­ოდ აირ­ჩი­ოთ ის საქ­მე, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე მე­ტად შე­გე­ფე­რე­ბათ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში თუ გრძნობთ, რომ ადა­მი­ა­ნი ნამ­დვი­ლად მოგ­წონთ, გა­და­დით აქ­ტი­ურ შე­ტე­ვა­ზე. ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ და ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ, ზა­ფხულ­ში კარ­გად და­ის­ვე­ნოთ. იყა­ვით რე­ა­ლის­ტუ­რი, როცა საქ­მე ბიზ­ნეს და ვაჭ­რო­ბას ეხე­ბა.

  თევ­ზე­ბი - მა­ი­მუ­ნი

  და­ი­წყებთ იმ სამ­სა­ხურს, იმ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მუ­შა­ო­ბას, რო­გორ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. უფუ­ლო­ბას და­ა­მარ­ცხებთ და ამო­ი­სუნ­თქავთ. იყა­ვით ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი და გწამ­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის. 2020 წელს აი­მაღ­ლებთ სტა­ტუსს. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის (რე­მონ­ტის) მოგ­ვა­რე­ბა და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და დახ­მა­რე­ბის­თვის კომ­პე­ტენ­ტურ პი­რებს მი­მარ­თეთ.

  თევ­ზე­ბი - თხა/ცხვა­რი

  მთვა­რია ჩა­ი­ფიქ­როთ და გა­ახ­მო­ვა­ნოთ და რაც გსურთ იმას მი­ი­ღებთ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი და­ქორ­წი­ნე­ბას გა­და­წყვე­ტენ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახალ­გაც­ნო­ბილ­თან გა­ა­ბას და­უ­ვი­წყა­რი რო­მა­ნი. დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ კონ­ტრაქ­ტე­ბი და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. ეცა­დეთ, ისე იმოქ­მე­დოთ, რომ არ შე­გე­შა­ლოთ სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა­ში ხელი. წლის ბო­ლოს გა­გი­უმ­ჯო­ბე­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და ეს შე­იძ­ლე­ბა მსხვი­ლი თან­ხის მო­გე­ბა იყოს. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში გე­ლით გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბა და უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა.

  თევ­ზე­ბი - ძაღ­ლი

  აკონ­ტრო­ლეთ სა­კუ­თა­რი თავი, რათა ემო­ცი­ებს აყო­ლილ­მა შეც­დო­მე­ბი არ და­უშ­ვათ. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან მე­ტად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი უნდა იყოთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. წლის მბრძა­ნე­ბე­ლი, ვირ­თხა სა­სი­ხა­რუ­ლო შეხ­ვედ­რას ზა­ფხულ­ში გპირ­დე­ბათ. ეს დრო მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნეთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეს იმ ადა­მი­ანს, ვის მი­მარ­თაც წარ­სულ­ში ძიერ რო­მან­ტი­კულ გრძნო­ბას გა­ნიც­დი­და.

  თევ­ზე­ბი - მა­მა­ლი

  ბრძო­ლა უნდა გა­უ­მარ­თოთ სა­კუ­თარ მავ­ნე ჩვე­ვებს. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ეგო­იზ­მი ან ფუ­ლის უყა­ი­რა­თოდ ფლან­გვა, სი­გა­რე­ტი, ალ­კოჰო­ლი... და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მი­სა­მარ­თი შე­იც­ვა­ლონ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მემ­კვიდ­რე­ო­ბა მი­ი­ღოს. აგ­რეთ­ვე, ახა­ლი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყოთ ნა­თე­სავ­თან ერ­თად. ემო­ცი­უ­რი გა­დაღ­ლი­ლო­ბა მეტ ყუ­რა­დღე­ბას მო­ი­თხოვს.
  36 ნახვა
  8-11-2019, 00:00